Gällande utvecklingen av Coronaviruset


Vi bevakar händelseförloppet och utvecklingen av Coronaviruset Covid-19
och följer de riktlinjer som ges av folkhälsomyndigheten i Sverige,
Vår högsta prioritet är våra gästers, besökares och medarbetares hälsa och välbefinnande.

Vi agerar i enlighet med upprättade rutiner som gäller i händelse av upptäckt av Covid-19 på
vårt hotell och våra medarbetare är utbildade i att hantera situationer som uppstår.


På grund av rådande omständigheter ändrar vi tillfälligt vårt erbjudande vad gäller mat- och fikaservering

 • Hotellets frukostbuffé har tillfälligt ändras i utbudet till mer portionsförpackad mat
 • Fika i samband med konferenser serveras i mötesrummet och lunchbuffén ersätts med tallriksservering
 • Restaurangen är möblerad med hänsyn för ingen trängsel

Boende och vistelse på hotellet

 • Avbokningsregler för bokning gäller 1 dag innan ankomst före kl: 15.00
 • Boendet sker med avstånd från intilliggande rum
 • Allmänna ytor, kök för självhushåll och toaletter är utrustade med tvål, handsprit och engångshandskar.

Några av våra åtgärder gällande Konferens

 • Vi följer den svenska regeringens beslut kring begränsat antal  människor i sammankomster
 • Konferenslokalerna är glest möblerade för att minska smittspridning
 • Handhygiensartiklar finns tillgängliga
 • Fikasortimentet är anpassat och ersätts till mer portionsinriktat utbud
 • Fika i samband med konferenser serveras i mötesrummet och lunchbuffén ersätts med tallriksservering
 • Talare får erhålla varsin mikrofon

About the development of the Corona virus

We monitor the course of events and the development of the Coronavirus Covid-19 and follow the guidelines given by the public health authority in Sweden.
Our highest priority is the health and well-being of our guests, visitors and employees.
We act in accordance with established procedures in the event of the discovery of Covid-19 on our hotel and our staff are trained in handling situations that arise.

Due to prevailing circumstances, we temporarily change our offer regarding food and coffee serving:

 •  The hotel's breakfast buffet has been temporarily changed in the range to more portion-packed food
 • Coffee in conjunction with conferences is served in the meeting room and the lunch buffet is replaced with plate serving
 • The restaurant is furnished with no congestion

  Accommodation and stay at the hotel

 • Cancellation policy for booking is valid 1 day before arrival before 15.00
 • Accommodation is at a distance from adjacent rooms
 • General areas, self-catering kitchen and toilets are equipped with soap, desinfective and disposable gloves.

  Some of our actions regarding Conference

 • We follow the Swedish Government's decision on a limited number of people in gatherings
 • The Conference Rooms are sparsely furnished to reduce the spread of infection
 • Hand hygiene items are available
 • The Coffee Break assortment is adapted and replaced with more portion oriented offerings
 • Coffee in conjunction with conferences is served in the meeting room and the lunch buffet is replaced with plate serving
 • Speakers may each receive a microphone

Vad vi gör för gästers och medarbetares trygghet:

 • Vi följer riktlinjer och rekommendationer från Sveriges Folkhälsomyndighet och Regering och alla medarbetare på alla hotell får löpande del av ny information om Covid-19.
 • Vi har stärkta rutiner för städning, rengöring och hygien. Det innebär bland annat att vi utför regelbunden desinficering av frekvent använda ytor som exempelvis dörrhandtag, kortterminaler och hissknappar. 
 • Vi har ökat fokus på handhygien och handdesinfektion finns ofta tillgängligt för våra gäster i allmänna utrymmen. Vi har strikta rutiner för vår personals handhygien i samband med köksarbete, måltider och toalettbesök. 
 • Upprätthållna rutiner för kollegor som är sjuka enligt direktiv från hälsovårdsmyndigheter.

Denna information gäller tills att annat anges och kan uppdateras vid senare tillfälle.


What we do for the safety of guests and employees:

 • We follow guidelines and recommendations from the Swedish Public Health Authority and the Government and all employees at all hotels are constantly receiving new information about Covid-19.
 • We have strengthened routines for cleaning and hygiene. This means, among other things, that we perform regular disinfection of frequently used surfaces such as door handles, card terminals and elevator buttons.
 • We have increased focus on hand hygiene and hand disinfection is often available to our guests in public areas.
 • We have strict routines for our staff's hand hygiene in connection with kitchen work, meals and toilet visits.
 • Maintained procedures for colleagues who are sick according to directives from health authorities.


  This information is valid until otherwise stated and may be updated at a later date.